هیچکس یک جنگجو را دوست ندارد... 

مگر اینکه.. 

دشمن پشت دروازه های شهر باشد...