غُلوّ نڪرده‌ایم اگر بگوئیم:

گذشتنِ ما از

هواے_نفس_دنیامدار،

سخت‌تراست ازطےّ موانع و سیم‌هاے_خاردار!

وسلاح‌مان هم فقط زرهے ازجنس تقـــوا؛

آن تــــقوا کہ بہ یڪ تق‌، وانرود...