رفیق شهید!

گاهی از آن بالا

نگاهی به ما اسیران 

دنیا کن ؛ دیدنی 

شده حال خسته ما

و چشم های

پر از حسرتمان !

حسرت پرکشیدن 

تا آسمان !

.