گذشتی از دنیا به سادگی یک لبخند... 

ای شهید... 

دل کندن از دنیا و غرق آغوش خدا شدن را یادمان بده....